Työpaketti 6: Integroitu, adaptiivinen luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelu kestävän metsätalouden tueksi

Työpaketti 6 integroi suuren joukon aineistoja, jotka ovat ennakkoon olemassa tai jotka IBC-Carbonin muut työpaketit tuottavat. Näihin kuuluvat mm. tiedot metsiemme eliö- ja kasvilajien levinneisyysalueista, elinympäristöjen esiintyminen ja kunto, hiilivaraston koko ja hiilensidonnan potentiaali, ekosysteemipalveluiden esiintyminen, metsämaan hinta jne.

Työpaketilla on kolme laajaa tavoitetta:

  1. Kehittää aineistot ja menetelmät biodiversiteetin sekä hiilensidonnan ja varastoinnin samanaikaiseen ylläpitoon Suomessa. Tässä työssä keskitytään olemassa olevien metsien biodiversiteettiä kuvaavien aineistojen ja hiiltä kuvaavien aineistojen yhdistämiseen uudella tavalla, joka mahdollistaa samanaikaisen suojelun ja ylläpidon mahdollisuuksien arvioinnin. Työssä tuotettavaa paikkatietoa voidaan hyödyntää maankäyttöä suunniteltaessa. Tämä työ nojaa aiemmin Zonation-ohjelmiston avulla tehtyihin biodiversiteettiä ja hiiltä yhdistäviin kansainvälisiin tieteellisiin töihin.
     
  2.  Ekologiseen kompensaatioon sopivien metsäalueiden tunnistaminen. Ekologinen hyvitys on sitä, että minkä tahansa yhteiskunnallisen toiminnan johdosta elinympäristöille aiheutettu haitta korvataan parantamalla elinympäristön tilaa toisaalla. Tässä työssä kehitetään laskentamenetelmä ja paikkatietoanalyysit, joita voidaan soveltaa, kun arvioidaan metsäalueiden soveltuvuutta ekologiseksi kompensaatioksi. Kompensaation suuruuden laskenta on oleellinen ja melko vaativa osa kehitystyötä, joka nojaa äskettäin Suomen ympäristö -sarjassa julkaistuun ja TemaNord -sarjassa julkaistavaan raporttiin ekologisten kompensaatioiden määrittämisen oleellisista päätöksistä.
     
  3. Kehittyneet biodiversiteettiä, hiiltä, ekosysteemipalveluita, kustannuksia jne huomioivat analyysit maankäytön suunnittelun tueksi. Tässä työssä pyritään yhdistämään laajoja ja monipuolisia aineistoja maankäytön suunnittelun, mukaan lukien kaavoituksen tueksi. Biodiversiteettiä ja hiiltä kuvaavien aineistojen lisäksi hyödynnetään muiden IBC-Carbonin tuottamia aineistoja ekosysteemipalveluista, maan hinnasta, ilmastonmuutoksesta, jne. Nämä työt nojaavat Zonation-ohjelmistolla tehtyihin kansainvälisiin töihin, sekä analyyseihin, joita on viime vuosina tuotettu Suomessa mm. Uudenmaanliiton tarpeisiin.

Työpaketti 6:n tuottamia menetelmiä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi luonnonsuojelun päätösten tukena, kaavoituksessa sekä biotalouden yhteydessä, kun suunnitellaan laajoja metsänkäsittelyitä.

Maapuita mäntykankaalla
Kuva Riku Lumiaro.
Julkaistu 22.1.2018 klo 10.46, päivitetty 5.3.2020 klo 10.18
  • Tulosta sivu