Työpaketti 4: Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen

Työpaketin tavoitteena on:

  1. tuottaa uudenlaisia kaukokartoitusaineistoja erilaisilla alueellisilla ja ajallisilla mittakaavatasoilla ja
     
  2. kehittää kaukokartoitusaineistoihin perustuvia luonnon monimuotoisuuteen ja hiilen sidontaan liittyviä indikaattoreita. Tutkimuksessamme käytämme optisia satelliittikuva-aineistoja (esim. Landsat, Sentinel-2 ja ilmakuvat), lentolaserkeilausaineistoja (ALS) ja UAS (unmanned aircraft systems) -aineistoja (kopterit, lennokit).

Tavoitteenamme on kehittää sekä paikallistason että kansallisen tason metodeja ja erityisesti kaukokartoitusaineistojen soveltavaa käyttöä biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden monitoroinnissa.

Optisten kaukokartoitusaineistojen avulla voidaan tarkastella maanpeitettä ja maisemarakennetta ja niissä tapahtuneita ajallisia muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Landsat ja Sentinel-2 -aineistojen avulla voidaan hankkia tietoa esimerkiksi laajojen alueiden metsäpeitteessä tapahtuneista muutoksista. Ilmakuvia voidaan lisäksi hyödyntää mm. yksittäisten puulajien tunnistamiseen.

ALS-aineistot mahdollistavat metsän vertikaalisen rakenteen yksityiskohtaisen kuvaamisen. Käytettävän aineiston tiheydestä riippuen, rakenteellista tietoa voidaan tuottaa latvuston tai jopa yksittäisten latvusten tasolla. Ilma- ja satelliittikuvista poiketen, ALS-aineistot mahdollistavat myös vallitsevan latvuskerroksen alla olevien kohteiden havainnoinnin. Laserkeilauksen avulla muodostettuun geometrisesti tarkkaan latvustomalliin voidaan yhdistää esimerkiksi muilla kaukokartoitusmenetelmillä tuotettuja spektrisiä tunnuksia.

Hankkeessa käytämme laserkeilausaineistoja (8 pst/m2) ja lentokone hyperspektriaineistoa vanhojen metsien rakennepiirteiden tunnistamiseen Evolle sijoittuvalla tutkimusalueella (kuvataan kesällä 2018). UAS-aineistojen avulla voidaan tutkia esimerkiksi kasvillisuuden koostumusta ja rakennetta. Ne ovat kustannustehokas tutkimusmenetelmä korkealaatuisen datan keräämisessä suhteellisen pienillä tutkimusalueilla. Pyrimme ALS-, hyperspektri-, UAS- ja muita kaukokartoitusaineistoja yhdistämällä etsimään uudenlaisia metsän rakennetta kuvaavia muuttujia. Tavoitteenamme on tarkastella eri kaukokartoitusaineistojen soveltuvuutta arvokkaiden metsäluonnon piirteiden ja lajien esiintymisen kartoittamisessa ja tuottaa uudenlaisia muuttujia esim. lajimallinnukseen.

 

Julkaistu 24.1.2018 klo 11.13, päivitetty 14.5.2024 klo 11.25
  • Tulosta sivu