Työpaketti 1: Metsien kasvun, hiilensidonnan ja säteilypakotteen mallinnus

IBC-Carbon -hankkeessa tutkitaan, mitä mahdollisuuksia on metsänhoidon ja -suunnittelun keinoin sovittaa yhteen erilaisia kestävän metsänkäytön tavoitteita, kuten hiilensidonta, monimuotoisuuden ylläpito, metsien talouskäyttö ja bioenergian korjuu. Mahdollisia keinoja voisivat olla esimerkiksi uusien metsäalueiden ottaminen suojelun piiriin, kiertoajan ja hakkuuvälin pidentäminen tai sekapuuston ja eri-ikäisrakenteen suosiminen. Punnittaessa erilaisten menetelmien vaikutuksia tulee tarkastella myös sitä, millä tavalla eri metsänkäsittelyt tulisi kohdistaa erilaisiin metsiin. Onko esimerkiksi olemassa sellaisia metsäkasvillisuustyyppejä tai sellaisia maantieteellisiä alueita, joilla suojelusta tai kiertoajan muutoksista olisi aivan erityisen suurta hyötyä monimuotoisuuden ja / tai hiilensidonnan kannalta?

Työpaketissa 1 kehitetään laskennallisia työkaluja, joiden avulla edellä kuvattuja kysymyksiä voidaan arvioida koko maassa. Lähtökohtana on Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella kehitetty hiilensidonnan ja kasvun malli PREBAS. Mallissa metsän kasvu riippuu säästä, kasvupaikan viljavuudesta ja metsän käsittelystä, joten se soveltuu hyvin ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon vaikutusten tarkasteluun. Toistaiseksi malli on kuitenkin parametrisoitu vain tasaikäisille, normaalisti hoidetuille metsiköille.

Hankkeessa PREBAS-mallin sovellusaluetta laajennetaan erityisesti hoitamattomiin ja vanhoihin metsiin ja eri-ikäisrakenteisiin metsiin. Yhdessä Työpaketin 2 kanssa mallin muuttujista johdetaan monimuotoisuuden indikaattoreita, joita voidaan käyttää ekosysteemipalveluiden arvioinnissa. Työpaketin 3 kanssa kehitetään menetelmä metsänkäsittelyn aiheuttaman säteilypakotteen muutoksen laskennalle. Uusien ominaisuuksien käyttöä mallissa testataan hankkeen tutkijoiden yhteisesti valitsemilla koealueilla, ja tuloksia viedään metsiköstä valuma-alueelle yhdessä Työpaketin 3 kanssa. Testauksessa käytetään myös Työpaketin 4 tuottamaa kaukokartoitustietoa.

PREBAS-mallilla tehdään koko maan kattavia laskentoja, joissa lähtötietoina käytetään metsien monilähdeinventointia (yhteistyö Luken kanssa) ja säätietoina erilaisia ilmastoskenaarioita (yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa). Laskennoissa vertaillaan erilaisia metsänkäsittelyvaihtoehtoja, jotka määritellään yhdessä sidosryhmien kanssa. Laskentoja tuotetaan myös ekosysteemipalveluiden ja maankäytön vertailun ja taloudellisen tarkastelun pohjaksi Työpaketeille 5 ja 6.  

 

Julkaistu 24.1.2018 klo 13.59, päivitetty 14.5.2024 klo 11.17

  • Tulosta sivu