Hankkeen esittely - www.ibccarbon.fi

IBC-Carbon-hanke on päättynyt vuoden 2023 lopussa. Lämmin kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille yhteistyöstä. 

Biotalouteen pohjautuvat kasvuodotukset lisäävät paineita Suomen metsien käytölle. Lisääntyvillä metsänhakkuilla voi olla negatiivisia vaikutuksia metsälajistolle ja ilmastonmuutosta hidastavien hiilinielujen kertymiselle. Luonnon monimuotoisuuden ja erilaisten ekosysteemipalvelujen turvaamisen sekä metsien kestävän käytön yhteensovittaminen on näin ollen yhä tärkeämpää.

Lahopuuta
Kuva Riku Lumiaro.

Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, missä sijaitsevat monin tavoin arvokkaat metsät. Ovatko esimerkiksi lahopuulajiston kannalta arvokkaat metsät myös hiilen sidonnan ja varastoinnin kannalta tärkeitä? Entä pidättävätkö samat metsiköt ravinteita tehokkaasti?

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-Carbon) tuottaa mallinnukseen ja monipuolisiin aineistoihin perustuvaa tietoa metsien erilaisista arvoista. Hankkeessa tuotetaan päätöksentekoa tukevia analyyseja siitä, voidaanko näitä arvoja turvata optimaalisesti samoilla alueilla ja miten alueiden välinen kytkeytyvyys tulisi huomioida. Analyyseissa huomioidaan metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja erilaiset metsänhoidon menetelmät.

Lisäksi hanke kehittää kannustinjärjestelmää, jolla näitä monin tavoin arvokkaita metsiä voitaisiin turvata metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen. Hanke etsii vastausta kysymykseen, millainen metsien turvaamisen kannustinjärjestelmän tulisi olla, jotta se kattaisi monenlaisia hyötyjä ja olisi hyväksyttävä niin metsänomistajien kuin hallinnonkin näkökulmasta.

Seitsemän työpaketin kuusivuotinen kokonaisuus

Hankkeessa on seitsemän työpakettia, joiden tarkemmat kuvaukset löydät työpakettikohtaisilta alasivuilta. Kolme ensimmäistä työpakettia tuottaa tietoa metsien kasvumalleista, monimuotoisuudesta, hiilivarastoista ja niiden kertymisestä sekä muista ekosysteemipalveluista.

Neljännessä työpaketissa kehitetään kaukokartoitusmenetelmiä erilaisten metsien arvojen tehokkaampaan mittaamiseen. Tutkimus tehdään yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa siten, että erilaisista sopeutumisvaihtoehdoista, kestävistä toimintatavoista ja niiden reunaehdoista viestitään yhteistyössä.

Kestävää metsätaloutta
Kuva Riku Lumiaro

Viides työpaketti keskittyy kehittämään metsänomistajien kannustinjärjestelmää kestävämmän metsätalouden tukemiseksi. Kuudes työpaketti kokoaa yhteen aikaisemmissa työpaketeissa tuotettua tietoa ja hyödyntää päätöksentekoa tukevia paikkatietopohjaisia suojelusuunnittelutyökaluja (mm. Zonation-ohjelmisto). Seitsemäs, vuorovaikutukseen ja viestintään keskittyvä työpaketti jalkauttaa hankkeen tuloksia niin päätöksentekijöille, metsänomistajille kuin suurelle yleisölle.

  1. Metsien kasvun, hiilensidonnan ja säteilypakotteen mallinnus
  2. Metsien monimuotoisuuden mallinnus ja suojelu
  3. Metsäisten valuma-alueiden ekosysteemipalvelut ja kestävyysindikaattorit
  4. Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen
  5. Metsänomistajille suunnatun korvausjärjestelmän kehittäminen
  6. Integroitu, adaptiivinen luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelu kestävän metsätalouden tueksi
  7. Tiedon yhteistuotanto ja käytännön ratkaisujen yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää metsien monenlaisten arvojen tunnistamista ja turvaamista sekä parantaa suomalaisen metsätalouden kestävyyttä muuttuvassa ilmastossa. Hankkeen ensimmäinen rahoituskausi kattoi vuodet 2018–2020, jonka jälkeen tehdyn väliarvion myötä hanke on saanut kolmivuotisen jatkorahoituksen vuosille 2021–2023.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan hankkeeseen osallistuu tutkijaryhmiä myös Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoista (ml. Luonnontieteellinen keskusmuseo).

 

IBC-Carbon sivuston

 

 

 

 

Julkaistu 25.1.2018 klo 12.05, päivitetty 14.5.2024 klo 11.18

  • Tulosta sivu