Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Uutinen 18.5.2020 klo 13.56

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukijärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa. Nykyisten KEMERA-tukien tavoitteita ovat metsien kasvun lisäämisen ohella muun muassa ekologinen kestävyys, vesistökuormituksen hillitseminen ja monimuotoisuuden turvaaminen. Juuri valmistuneen selvitystyön mukaan nykyinen tukijärjestelmä ei kuitenkaan riittävällä tavalla edistä näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista.

KEMERA-tukien vaikutukset suoluontoon, vesistöön ja ilmastoon on arvioitu

Monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen KEMERA-lain tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni.

Selvitystyöhön perustuva tutkijoiden suositus on, että tukijärjestelmä tulisi muuttaa tukemaan suometsien ekologisesti kestävää käyttöä. Ympäristölle haitallisista tuista, kuten tuesta kunnostusojituksille suometsissä, on pääosin luovuttava, ja rahoitusta on ohjattava niille rahoitusinstrumenteille, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristölle haitallisten tukien tilalle on kehitettävä tukia ja sääntelyä, joiden tavoite on myös suometsien hiilinielun vahvistaminen ja erityisesti soiden maaperän hiilivarastojen suojelu.

Suo_ojitus
Vanhojen ojitusten sekä kunnostus- ja täydennysojitusten vaikutusten arvioidaan olevan tulevaisuudessa merkittävin uhka suotyypeille ja soiden luontotyyppiyhdistelmille. © Kuva: Erkki Oksanen

 

Selvitys on tehty IBC-Carbon- ja SOMPA-hankkeiden sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden yhteistyönä. Raportti ”Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset – Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu” on julkaistu Luken julkaisusarjassa. Raportin pohjalta on julkaistu politiikkasuositukset Luonnonvarakeskuksen policy briefinä.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Katri Rankinen, SYKE, puh. 029 521 540, katri.rankinen@ymparisto.fi

Raportti

Politiikkasuositukset

Suomaisema
© Kuva: Erkki Oksanen

 


  • Tulosta sivu